Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Uit de gemeenteraad….

Toegevoegd op: 14-01-2018

Rapport Kulturhuser vaag en proces te langzaam

Dinsdag begon het gewone werk weer voor de gemeenteraad en de commissies. Het was de avond van de rondetafelgesprekken (RTG). De RTG Samenleving behandelde het rekenkamerrapport over Kultur- en buurthuizen. Er waren twee insprekers. De voorzitter van Stichting Kulturhus Bredevoort, de heer Ap te Winkel betoogde dat uit het rapport blijkt dat de gemeente aandacht heeft voor buurthuizen en hun rol in de samenlveing. Dat is positief. Negatief is het langdurige proces en  het ontbreken van contact ussen gemeente, Figulus en buurthuizen onderling over deze rol. Dus deed hij een oproep om snel actie te ondernemen. Ook het bestuur van Kulturhus Lintelo vindt de aandacht goed, maar mist concrete acties en financiële steun daarvoor. Ook zij pleiten voor daadwerkelijke ondersteuning in menskracht, advies en geld. Het rapport is opgesteld op verzoek van de raad; er heeft een bezoekronde aan de buurthuizen plaatsgevonden en er zijn bijeenkomsten geweest met alle buurthuizen samen en tussen raad en college. De kern van het rapport is dat de samenleving en de gemeente anders over buurthuizen moeten gaan denken. Buurthuizen zijn belangrijk als samenbinder in een gemeenschap. Dat ligt niet alleen aan een gebouw, maar vooral aan de activiteiten die door vooral vrijwilligers ontplooid worden; die aktiviteiten moeten op elkaar afgestemd worden en wat veel fracties in de raad (en dus ook besturen) betreft ook gesubsidieerd. Wethouder Rijks gaf aan dat het gemeentelijk beleid tot nu toe is dat er alleen maar ondersteund wordt  in de tot standkoming van het gebouw.

Armoedebeleid

Naar schatting zo’n vierhonderd kinderen leven in gezinnen die met relatieve armoede kampen. In de gemeente Aalten. In 2015 is er een armoedebeleid vastgesteld; er is extra geld gekomen van het Rijk en het College heeft een voorstel gedaan hoe dat te besteden. De organisatoren van de week tegen de Kinderarmoede (AFM/Aladna) hielden een pleidooi voor samenwerking, tussen het particulier initiatief zoals Fonds Kinderhulp  en de gemeente. Positief is dat het college nu voorstelt om de doelgroep die een inkomen heeft van maximaal 120% van het minimuminkomen direct te laten profiteren van de regelingen. Dat was vanaf 2015 de groep van 110%. Ook is het de bedoeling samen te gaan werken met het Jeugdsportfonds. Hierdoor kunnen sportclubs rechtstreeks hun contributies ontvangen en is er vaak ook wat geld voor de sportuitrusting.

De Aaltense Uitdaging

Dit is een groep bedrijven en instellingen die hun know-how, eventueel overtollig materiaal, ter beschikking wil stellen aan verenigingen en andere vrijwilligersinitiatieven. Bredevoort Nieuws kreeg bijv. een printer van een bedrijf uit Aalten. De organisatie daarvan kost zo’n € 25.000, waarvan het bestuur € 10.000 per jaar aan de gemeente vraagt. In de afgelopen 3 jaar was deze verdeling ook zo en wat in elk geval, volgens voorzitter Antoon van Wezel, gebleken is , is dat de organisatie niet zonder die professionele aanpak kan. Dat zelfde geldt overigens ook bij de andere Uitdagingen in den lande. Dus, - op een vraag van Ans Plug (PP) – of dit geen vrijwilligersactiviteit kon zijn, werd nee geantwoord. Het college stelt nu voor om voor 2018  € 10.000 beschikbaar te stellen en in 2019 € 5.000 en daarna de zaak aan te kijken of men op eigen benen kan staan. Dit was hetzelfde voorstel waarmee enkele fracties tijdens de begrotingsbehandeling in de vorm van een motie kwamen. Die is toen na lange discussie niet ingediend omdat beter gewacht kon worden op het voorstel van het college als antwoord op de in oktober gestelde vraag van de Uitdaging. Volgens de voorzitter staat de Uitdaging eind 2018 weer op de stoep: er is duidelijk gevraagd om een structurele subsidie.


Bron: Joop Wikkerink

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties
Autorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nlCafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nl

  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu