Ambitiedocument de Slingeplas

Vakantiepark De Twee Bruggen heeft het initiatief genomen om een mooi en samenhangend plan en toekomstvisie te maken voor het gebied rondom de Slingeplas in Bredevoort. Het plan wordt op dit moment gemaakt samen met Sportvereniging Bredevoort, de gemeente Aalten, direct omwonenden en diverse andere betrokken belangenpartijen.

Er zijn veel ideeën en ambities en alle betrokkenen zien veel kansen voor een breed gedragen toekomstplan. Zo wordt er in goed overleg gedacht aan de mogelijkheden van verplaatsing van de voetbalvelden en de sportaccommodatie en de mogelijkheden die dit biedt voor gewenste woningbouw voor Bredevoort. Cultuurhistorische waarden krijgen door deze planvorming weer de ruimte waardoor lange termijn kansen binnen handbereik liggen. Ook wordt bekeken hoe het recreatief gebruik van de Slingeplas hierin een passende aanvulling kan zijn. Dit alles met aandacht voor de bestaande woonomgeving en de cultuurhistorische alsmede natuurwaarden van het gebied. 

De gezamenlijke ideeën en ambities worden uiteindelijk vertaald in het ‘Ambitiedocument De Slingeplas’.

Alle betrokken partijen vinden het belangrijk om het plan goed samen voor te bereiden als eerste stap. De bedoeling is dat het ambitiedocument in het najaar klaar is. Het ambitiedocument en de plannen kunnen dan naar verwachting vóór het einde van dit jaar gepresenteerd worden aan de gemeente Aalten alsmede aan belangstellende inwoners van Bredevoort. 

Het intensieve traject wordt professioneel begeleid door Buro Ontwerp & Omgeving. De uitgangspunten en aanvullingen daarop zoals deze zijn geuit op de informatie bijeenkomst bij ’t Grachthuys hebben de basis gelegd voor het huidige traject, waarbij het eens te meer helder wordt dat brede participatie werkt.