College presenteert sluitende begroting voor 2022

Goede vooruitzichten voor volgende jaren

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten heeft de begroting voor 2022 vastgesteld. Na een aantal jaren waarin de tekorten opliepen, lijkt het nu waarschijnlijk dat ook voor de toekomstige jaren weer een sluitende begroting kan worden opgesteld.

Zoals door de raad aangegeven, heeft het college zich met name gericht op het jaar 2022. Het is gelukt de begroting voor 2022 sluitend te krijgen. De verwachting is bovendien dat een volgend college en raad, na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022, ruimte krijgt om nog aanwezige tekorten vanaf 2023 weg te werken. Onder meer door de gerealiseerde ombuigingen via het ‘Transformatieplan’ en omdat er, zoals het er nu naar uitziet, voor gemeenten meer geld van het Rijk beschikbaar komt voor de zorg en ondersteuning van inwoners.

Daadkrachtig, duurzaam en dichtbij

In de afgelopen jaren heeft het college vanuit het motto ‘Daadkrachtig, duurzaam en dichtbij’ met nieuwe visies, nota’s en plannen een goede basis gelegd voor de komende bestuursperiode. De begroting geeft financieel invulling aan wat er voor 2022 aan werkzaamheden en uitdagingen op de plank ligt. Een kleine selectie hieruit:

Het ‘volgens de bedoeling’ werken in het sociaal domein (participatie, jeugd en Wmo) kreeg in 2019 vorm en werd in 2020 en 2021 doorontwikkeld. Naast een verdere doorontwikkeling moeten de eerste resultaten in 2022 zichtbaar worden. En dat geldt ook voor de regionale zorginkoop, waarvan de aanbesteding nagenoeg is afgerond. De inzet: langdurige contracten met minder zorgverleners en ruimte voor vernieuwing, waardoor er straks nóg betere zorg kan worden geboden. Het bieden van maatwerk op allerlei gebied wordt verder doorgevoerd; er worden voorbereidingen getroffen waardoor in 2022 de schulddienstverlening dichter bij de gemeente kan worden gehaald. Ook een nieuwe sportnota wordt voorbereid.

Ons veranderende klimaat en de gevolgen daarvan: o.a. droogte, wateroverlast door hevige regen, hittestress en verminderde biodiversiteit, vragen om blijvende aandacht én actie. In 2022 worden bestaande projecten op het gebied van duurzame mobiliteit, wonen, energiebesparing en -opwekking voortgezet en worden meerdere nieuwe projecten gestart. Met informatie, tips en goede voorbeelden blijven we inwoners inspireren om ook hun steentje bij te dragen aan een duurzame samenleving. Op dit moment wordt gezocht naar een goede manier om de SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030) te verwerken in het gemeentelijk beleid. In 2022 krijgt dit verder vorm. Een nota circulaire economie is in voorbereiding.

In 2020 is, na een uitgebreid participatietraject, de Centrumvisie Dinxperlo vastgesteld. De plannen om van het centrum een aantrekkelijk en levendig dorpshart te maken, krijgen in 2022 verder vorm, waarbij ook al een en ander zichtbaar wordt voor inwoners en bezoekers van Dinxperlo. Met de (voorgenomen) uitbreiding van het bedrijventerrein wordt ruimte gecreëerd voor (nieuwe) ondernemers.

In 2021 is een nieuwe woonvisie vastgesteld. Om de doelstellingen uit de woonvisie te behalen en een antwoord te vinden op de toenemende vraag naar woningen – met name voor starters, doorstromers en ouderen – is creativiteit en flexibiliteit nodig. Dit moet in 2022 leiden tot een nieuwe woningbouwstrategie. 

Beperkte lastenstijging

De gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden stijgen met 2,17% voor woningeigenaren en 0,85% voor huurders ten opzichte van de huidige tarieven.

De gemeenteraad behandelt de begroting voor het jaar 2022 in haar vergadering van dinsdag 2 november 2021.