Nieuwe woonvisie gemeente Aalten

Druk op woningmarkt gemeente Aalten loopt op. Nieuwe woonvisie biedt ruimte.

De eerdere concept woonvisie is op 10 maart 2020 door het college van B&W akkoord bevonden om het besluitvormingsproces van de gemeenteraad in te gaan. Gelet op de uitbraak van Covid-19 is behandeling van de woonvisie uitgesteld. Gemeente Aalten heeft ervoor gekozen om deze tijd te gebruiken om de woonvisie op actuele ontwikkelingen aan te passen. Zo wordt ingegaan op de mogelijke effecten van de pandemie op het wonen en er zijn maatregelen opgenomen om starters op de woningmarkt beter te kunnen faciliteren.

Inmiddels is gemeente Aalten een jaar onderweg met het afwegingskader woningbouw; welke plannen voor woningbouw worden wel en welke worden niet gehonoreerd? De ervaringen uit dit jaar hebben geleid tot enkele aanpassingen. De verwachting is dat met het aangepaste afwegingskader beter aangesloten kan worden op de ruimtelijke en volkshuisvestelijke opgaven.

Uitvoeringsplan

Naast inhoudelijke wijzigingen en aanvullingen is ook een structuurwijziging in de woonvisie doorgevoerd. De acties en instrumenten in de woonvisie zijn samengevoegd in één overzichtelijk uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan wordt jaarlijks geactualiseerd.

Online vervolg

Op 10 december wordt de gemeenteraad via een digitale bijeenkomst bijgepraat over de laatste stand van zaken en actualiteiten op de woningmarkt. De bijeenkomst wordt opgenomen. Geïnteresseerden kunnen het videoverslag en de presentaties na 10 december terugkijken via de website van de gemeente: www.aalten.nl/woonvisie. Via dezelfde link zijn de concept woonvisie 2021-2026 en bijlagen beschikbaar.

De verwachting is dat de gemeenteraad op 23 februari 2021 een besluit neemt over de geactualiseerde woonvisie 2021-2026.