Puzzelen rond De Slingeplas

Draagvlak voor nieuw idee voor Bredevoortse Sportverengingen, De Slingeplas, cultuur historie en natuur. Met een krachtige team nu aan de slag om mooie plannen vorm te geven en Bredevoort en omgeving te betrekken bij de ideeën die er nu liggen.

Hendrik-Jan Mensink presenteerde in een gezelschap van belangenverenigingen rondom De Slingeplas zijn idee om van het gebied een breder project te maken dat met een nieuwe invulling, rekening houdend met de geformuleerde uitgangspunten bij de overname, een flink aantal maatschappelijke vraagstukken en kansen tegelijk aan kan pakken.

De plas ligt er niet goed bij op dit moment. De horeca en accommodatie zijn ondermaats en toezicht rondom de plas moet beter. Daarbij moet er nagedacht worden over de economische kant en het beheer van de plas zodat een duurzame toekomst haalbaar is.

Vanuit de optiek van een recreatieondernemer zijn er haalbare mogelijkheden als aanvulling op het bestaande vakantiepark waarbij er daarbij gekeken moet worden hoe uitbreidingen op bestaande ruimte gerealiseerd kunnen worden. Deze benadering heeft op dit moment echter niet de voorkeur van De Twee Bruggen die De Slingeplas liever als een totaalproject met de omgeving ziet en als unieke kans om diverse vraagstukken samen te brengen.

Hendrik-Jan Mensink vindt het juist nu het moment om wensen en kansen in kaart te brengen waarbij De Slingeplas een stuk van een veel grotere puzzel kan zijn.

Een upgrade van de naastgelegen voetbalvereniging door nieuwe velden en accommodatie kan versterkend werken om haar toekomst veilig te stellen. Daarbij kan een aanvulling van meerdere sportmogelijkheden alleen maar ten goede komen van de leefbaarheid van de totale omgeving. Het verhuizen van de voetbalvelden naar het terrein van De Slingeplas geeft een unieke kans om een grote stap te maken in het herstellen van de bijzondere cultuur-historie van Bredevoort. Het plan voor het in ere herstellen van de oude gracht is helaas niet tot uitvoering gekomen. Dit is het moment en de kans om dit plan weer nieuw leven in te blazen, aldus Mensink.

Bredevoorste inwoners hebben op dit moment weinig kans op huisvesting in hun stad, het idee kan een mooie aanvulling zijn op bestaande initiatieven en vooral ook voor jongeren nog meer kansen bieden om in hun stad te kunnen blijven wonen en werken. Door het idee zoals dit op 15 juni is gepresenteerd kan er ruimte ontstaan om deze weg van nieuwe mogelijkheden vrij te maken.

Het idee om nu verschillende uitdagingen als een puzzel te bezien kan er toe leiden dat de voetbalvelden verhuizen naar de overzijde aan de rand van de plas, daar een  nieuwe accommodatie komt die zowel door de voetbal als andere sportverenigingen gebruikt kan worden maar ook de benodigde horeca en toiletvoorziening voor de recreanten in zich bergt.

Wat dan vrijvalt is ruimte om de gracht weer boven water te halen en om nieuwe woningen te bouwen op de achtergelaten sportvelden.

De aanwezigen waren unaniem van oordeel dat dit idee verdere uitwerking verdient. Er werden een aantal zaken meegegeven om bij een vervolg rekening mee te houden. Een belangrijke fase is daarbij nu het in contact treden met de gemeente om de diverse onderzoeken naar inpassing, financiële haalbaarheid en wenselijkheid vanuit de gemeente Aalten te bespreken en te onderzoeken.

14 juli zal er naar aanleiding van het enthousiasme voor belangstellenden een informatie en ideeën avond georganiseerd worden in het Grachthuys vanaf 19.30.

Update: vanwege de huidige maatregelen is er besloten om de avond van 14 juli te cancelen en te verplaatsen naar september. Een nieuwe datum volgt.