Stap voor stap naar aardgasvrij gemeente Aalten in 2050

Transitievisie Warmte biedt handvatten voor komende jaren

In het nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat we in Nederlandse woningen en gebouwen in 2050 geen aardgas meer gebruiken om te verwarmen en te koken. De overstap naar een aardgasvrije gemeente Aalten wordt zorgvuldig, stap voor stap, samen met de inwoners gerealiseerd. Welke stappen worden doorlopen, met name tot 2030, is beschreven in de Transitievisie Warmte. Het college van burgemeester en wethouders heeft de Transitievisie op 21 oktober vastgesteld. Op 30 november wordt de raad om haar besluit op de visie gevraagd.

In de aanloop naar de Transitievisie Warmte is allereerst technisch onderzoek gedaan; welke alternatieven zijn er in de gemeente Aalten voor aardgas? Direct daarna is gesproken met betrokken partijen, met raadsleden en met geïnteresseerde bewoners. Samen met hen zijn de uitgangspunten voor een succesvolle warmtetransitie bepaald. Dit zijn:

–    iedereen moet mee kunnen doen;

–    inwoners worden goed geïnformeerd en mogen meedenken en meedoen;

–    alle stappen die worden gezet zijn praktisch en meetbaar en

–    de duurzame investeringen die bewoners doen, moeten binnen een acceptabele tijd met een lagere energierekening kunnen worden terugverdiend.

Aanpak per buurt

In gemeente Aalten staan ca. 11.500 woningen en daarnaast nog gebouwen die niet voor wonen bestemd zijn. Die kunnen onmogelijk in een keer aardgasvrij worden gemaakt. Dat gaat in fasen en per buurt. Er zijn 29 buurten gedefinieerd met groepen woningen die ongeveer dezelfde kenmerken hebben.

Energie besparen

Een belangrijke stap om aardgasvrij te worden is minder energie gebruiken. Daarom wordt gestart met buurten waar vooral woningen staan waar veel energiewinst is te behalen. Hiervoor zijn vier buurten uitgekozen, te weten:

•           Dinxperlo centrum oost;

•           Aalten Planetenbuurt;

•           Aalten Kobus;

•           Aalten ’t Verzet en Bevrijding.

Voor de huizen in Dinxperlo centrum oost, Aalten Planetenbuurt en Aalten ’t Verzet en Bevrijding kan aardgas worden bespaard door te isoleren en door een warmtepomp of eventueel een hybride warmtepomp te plaatsen.

Voor de veel nieuwere huizen in Aalten Kobus is isolatie minder belangrijk, deze woningen zijn bijna allemaal al goed geïsoleerd. Deze woningen kunnen wel relatief eenvoudig volledig van het aardgas af, bijvoorbeeld met een warmtepomp. 

In 2022 wordt een start gemaakt met het eerste buurtuitvoeringsplan, in Dinxperlo. De buurten in Aalten zijn op z’n vroegst in 2023 en 2024 aan de beurt.

Wethouder Martin Veldhuizen: “Onze woningen aardgasvrij maken is een flinke opgave en dat vraagt om een praktische visie. We willen zorgvuldige stappen zetten, ervaring opdoen en vooral leren. Daarom beginnen we met vier clusters van woningen, veelal huurwoningen. Dit zijn buurten met woningen waar bijvoorbeeld met isolatie en zonnepanelen veel energiewinst te behalen valt. Als we dat aan kunnen pakken, wordt het aardgasgebruik teruggedrongen. We trekken hierin als gemeente samen op met wooncorporatie De Woonplaats. De bewoners, zowel van de huurwoningen als de particuliere eigenaren, nemen we in alle stappen die we in de buurtuitvoeringsplannen zetten, nadrukkelijk mee.”

Ondersteuning van Agem Energieloket

Huizenbezitters die zelf stappen willen zetten om aardgasvrij te worden of andere energiemaatregelen willen nemen, hoeven niet te wachten tot hun wijk of buurt aan de beurt is. Zij kunnen voor informatie en ondersteuning een beroep doen op Agem Energieloket (www.agem.nl).

Relatie met de RES

Er zijn in het Klimaatakkoord dertig regio’s aangewezen, die een Regionale Energie Strategie (RES) moeten opstellen. Aalten maakt onderdeel uit van de RES-regio Achterhoek. De RES 1.0 is op 21 september 2021 door de gemeenteraad van Aalten vastgesteld. De RES gaat over de opwekking van duurzame elektriciteit in de regio. Daarnaast beschrijft de RES de regionale warmtebronnen en onderzoekt deze ook. Deze onderzoeken zijn input voor de Transitievisie Warmte.