Toekomstvisie Slingeplas: je opstellen als goede buren

Op woensdag 27 oktober werd in het Grachthuys een eerste schets gepresenteerd van de plannen rond de Slingeplas. De belangstelling was zeer groot. De zaal was nagenoeg volledig bezet. In tegenstelling tot enkele jaren geleden, toen Leisure lands haar plannen presenteerde, was er nu veel bijval voor de schets die Hendrik Jan Mensink van de Twee Bruggen ontvouwde. Wat maakt dat de sfeer onder de bewoners van Bredevoort 180 graden is gedraaid?

In de eerste plaats wordt dit veroorzaakt doordat de heer Mensink nadrukkelijk het contact gezocht heeft en zoekt met diverse belanghebbenden om te peilen wat er bij hen leeft. Vandaaruit heeft hij gekeken naar wat het gemeenschappelijk belang is: Een plek waar het fijn en rustig creëren is, zowel voor de campinggasten als voor de buurtbewoners. En niet onbelangrijk: hij probeert de meerwaarde te zoeken van samen optrekken als goede buren die elkaar proberen te versterken.

In de tweede plaats biedt de toekomstvisie die nu gepresenteerd mogelijk een uitweg voor één van de grootste knelpunten van Bredevoort op dit moment; namelijk het ontbreken van een locatie waar woningbouw mogelijk is. Door de voetbalvelden inclusief kantine te verplaatsen naar het terrein van de Slingeplas. Op de plek van de huidige voetbalvelden zou dan ruimte ontstaan voor nieuwbouw en mogelijk ook voor het doortrekken van de Grote Gracht. Gerbert Smit, voorzitter van SV Bredevoort, gaf aan kansen te zien in deze plannen. Krachtenbundeling op dit gebied zou zelfs mogelijkheden bieden om het sportaanbod in Bredevoort uit te breiden, bijvoorbeeld met padelbanen. De kantine zou dan in het voetbalseizoen door S.V. Bredevoort gebruikt worden en in de zomermaanden vooral ook voor de zomergasten van de camping en de bezoekers van de Slingeplas.

Ten derde: Wat ook kon rekenen op bijval is het feit dat belanghebbenden de mogelijkheid krijgen om mee te denken in een klankbordgroep.  De plannen hebben nu nog een globaal karakter en zullen nader uitgewerkt moeten worden. Het is fijn dat meegedacht kan worden door direct belanghebbenden bij de verdere invulling en uitwerking.

Jochem Meulenbeek gaf als voorzitter van de vereniging Bredevoorts Belang aan perspectief te zien in de gepresenteerde plannen. Een mooie kans voor Bredevoort om zich verder te ontwikkelen. Hij benadrukte dat het belangrijk is om met grote regelmaat te blijven communiceren over de voortgang van de plannen, zodat iedereen aangehaakt kan blijven. Hendrik Jan Mensink heeft dit ter plekke toegezegd

Ook wethouder Ted Kok gaf aan blij te worden van de gepresenteerde plannen en de reactie van de inwoners op deze avond. De uitwerking van de plannen en de realisatie ervan zal echter nog wel de nodige tijd in beslag nemen. Maar deze avond was in ieder geval een hoopvol begin.