Woonvisie Gemeente Aalten 2020-2025

Reactie Bredevoorts Belang op Woonvisie Gemeente Aalten 2020-2025
Eind december 2019 ontving de vereniging Bredevoorts Belang van het gemeentebestuur de concept woonvisie voor 2020-2025. Deze woonvisie beschrijft het beleid van de gemeente Aalten op het gebied van het wonen, zowel als het gaat om nieuwbouw als bestaande voorraad, fysieke als sociale opgaven. De visie geeft de kaders aan waar binnen de gemeente via verschillende maatregelen, instrumenten, afspraken probeert om de ambities op de gemeentelijke woningmarkt de komende vijf jaar (2020-2025) te bereiken.

Richtinggevende kaders en maatwerk
Kaders zijn richtinggevend, maar er is ook ruimte voor flexibiliteit en maatwerk.
De woonvisie dient als basis voor het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties, in de eerste plaats met De Woonplaats. Bijvoorbeeld als het gaat om het bieden van voldoende sociale huurwoningen. De prestatieafspraken worden jaarlijks herzien.
Daarnaast zijn de ambities in deze visie vertaald naar een afwegingskader voor nieuwe woningbouw-initiatieven. Daarmee kan de gemeente zien of nieuwe woningbouwplannen in voldoende mate bijdragen aan het bereiken van onze woonambities. Alleen als dat het geval is, werkt de gemeente mee aan het realiseren van deze plannen.

Aalten als onderdeel van de Achterhoek
De Aaltense woningmarkt staat niet op zichzelf. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de vele verhuis-bewegingen van en naar andere gemeenten, met name binnen de regio Achterhoek, maar ook daarbuiten. Vandaar dat waar het gaat om de uitdagingen op het woonbeleid regionale afstemming plaatsvindt. De basis voor het regionaal beleid ligt in de Achterhoek visie 2030.

Samen met bewoners strategie opstellen
De gemeente geeft in de woonvisie aan dat ze in het geval van Aalten, Dinxperlo en Bredevoort in samenwerking met bewoners en andere belanghebbenden een integrale strategie wil opstellen. Het is de bedoelding dat hierbij wordt ingegaan op zowel fysieke opgaven (aanpak kwetsbare woningvoorraad, aardgas-loos maken van woningen, inrichting openbare ruimte) als sociale opgaven (leefbaarheid, zelfredzaamheid, langer zelfstandig wonen).

Reactie Bredevoorts Belang
Als bestuur van de vereniging Bredevoort Belang hebben we gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid om te reageren. We hebben met name gepleit voor beter betaalbare woningen voor starters en jongeren. Ook zijn we van mening dat de voorliggende woonvisie nog te veel uitgaat van krimp, terwijl de regio Achterhoek juist extra mensen nodig heeft om aan de vraag naar personeel te kunnen voldoen. Ook voor een evenwichtige leeftijdsopbouw van de bevolking is het belangrijk om aantrekkelijker te worden voor jongeren en jonge gezinnen. Kortom we pleiten ervoor dat in woonvisie zich vooral gaat richten op dat nodig is om als regio ook op de lange termijn vitaal te kunnen blijven.

Wilt u er meer over weten?
De concept-woonvisie 2020-2025 van de gemeente Aalten is hier te vinden.